Zgłoszenie na kurs Ubój zwierząt
04.03.2024

W przypadku zgłoszenia zbiorowego (Firmy), prosimy wypełnić formularz dla każdego uczestnika osobno (powtórzyć procedurę).

Uczestnik:
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
RRRR-MM-DD
PESEL:
Dowód os./paszport:
Płatnik (dane do f-ry VAT):
Pełna nazwa firmy:
Jeśli zgłoszenie indywidualne - wpisz imię i nazwisko
NIP:
Jeśli zgłoszenie indywidualne - wpisz "NIE DOTYCZY"
Miejscowość, ulica, nr:
Kod/Poczta:  
Uczestnik szkolenia:
Telefon:
E-mail:
Osoba do kontaktu:
Jeśli zgłoszenie z firmy - dane koniecznie wymagane
Imię i Nazwisko:
Telefon:
E-mail:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich (podanych) danych osobowych w celu realizacji zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Zostałem poinformowany, że podanie moich danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji usługi oraz, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych, możliwość ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania.
Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Usługowe NOVUM, z siedzibą: 25-512 Kielce, ul. Warszawska 5/30.

Oświadczam, że osoba zgłoszona do udziału w szkoleniu "UBÓJ ZWIERZĄT" ukończyła 18 lat. Jest mi wiadomo, że osoba, która nie spełnia w/w warunku nie może być uczestnikiem kursu.


Nasza lokalizacja ...więcej

Oferujemy interesujący
program kursów ...więcej

Doświadczona kadra
dydaktyczna ...więcej

Europejski system oceny
i kwalifikacji znajomości
języków obcych ...więcej

Porównanie certyfikatów
angielskich ...więcej

Konkurencyjne ceny - przy
zapisie tylko 100zł ...więcej

Organizujemy nie tylko
kursy językowe ...więcej

Rewelacyjny kurs dla
każdego: Planowanie finan-
sów osobistych ...więcej

Oferujemy usługi pośrednic-
twa w zakresie ochrony
życia i zdrowia oraz w zakre-
sie ubezpieczeń majątko-
wych ...więcej

Ubezpieczamy nieruchomości
domy i mieszkania ...więcej

Ubezpieczamy samochody
i środki transportu ...więcej

Dysponujemy znakomitą
ofertą finansowych
programów oszczędnościowo
-inwestycyjnych ...więcej