Kurs UBÓJ ZWIERZĄT
07.04.2020

Serwis4U - Profesjonalne narzędzia dla Blogera i eMarketeratel. +48 41 3684055, +48 602643705
tel./fax +48 41 3683055

UBÓJ ZWIERZĄT szkolenie teoretyczne dla osób wykonujących czynności związane z ubojem zwierząt

Nowy program szkolenia, opracowany z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1099, z dnia 2009-09-24 oraz Rozporządzenia MRiRW z dnia 2018-03-12 w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt.
Kurs kwalifikacyjny, zakończony egzaminem przed komisją powołaną decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii. Szkolenie umożliwia uzyskanie świadectwa kwalifikacji o których mowa w Art. 21 Rozporządzenia 1099/2009 (dokument wymagany w Polsce i uznawany w krajach Unii Europejskiej).
   
NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU:
 

**************************** 18.IV.2020 (sobota) -ZAPRASZAMY ----- Nauka w grupie max. 12 osób. ****************************

Elementarne normy moralne oraz obowiązujący stan przepisów prawa nakazują traktowanie zwierząt, jako istot zdolnych do odczuwania bólu i cierpienia, którym Czytaj więcej...
Uniwersalny program szkolenia dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań pracowników oraz osób ubiegających się o zatrudnienie w zakładach uboju różnych gatunków zwierząt (bydło, trzoda chlewna, drób, ryby, zwierzęta futerkowe, zajęczaki i inne). Fakultatywnie, w szkoleniu mogą brać również udział rolnicy, hodowcy oraz inne osoby, zainteresowane realizacją uboju na użytek własny (dawniej: "ubój domowy").
W toku szkolenia szczegółowo omawiane są procedury zgodne z obowiązującymi przepisami, odnoszące się do nast. czynności:
  • obchodzenie się ze zwierzętami i opieka nad nimi przed ich skrępowaniem,
  • krępowanie zwierząt w celu ogłuszenia lub uśmiercenia,
  • ogłuszanie zwierząt,
  • ocena skuteczności ogłuszenia,
  • pętanie lub podwieszanie żywych zwierząt,
  • wykrwawianie żywych zwierząt,
  • ubój zgodny z Art. 4 ust. 4 Rozporządzenia 1099 ("rytualny"),
  • ubój dla potrzeb własnych.
Absolwenci kursu, po pozytywnym złożeniu egzaminu, otrzymują zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia, które może być użyte w procedurze potwierdzenia kwalifikacji przed właściwym terytorialnie Powiatowym Lekarzem Weterynarii. Świadectwo kwalifikacji zawodowej (w określonym zakresie czynności ubojowych) wydaje PLW właściwy dla miejsca prowadzenia działalności lub miejsca zamieszkania uczestnika szkolenia. Wzór świadectwa kwalifikacji (nowy - X.2018) »»

Pobierz ulotkę kursu »»


Czas szkolenia:
- 8 godz. dydaktycznych (jeden dzień).


Wymagania wobec uczestników szkolenia:
- ukończone 18 lat,
- zgłoszenie udziału w szkoleniu wg zamieszczonego poniżej wzoru
   oraz uiszczenie opłaty za udział w kursie.

Przyjmowane są zgłoszenia indywidualne (od osób fizycznych)
oraz zbiorowe, dokonywane przez zakłady pracy.

Cena kursu 330 zł od osoby obejmuje koszt egzaminu
Przy liczebności grupy pow. 15 Słuchaczy,
dla zamieszkałych pow. 200 km od Kielc - rabat 50 zł

PROMOCJA » Dodatkowa super-zniżka (50 zł/os.) dla podmiotów (ubojni), które jednorazowo zgłaszają do udziału w szkoleniu co najmniej 5 osób.Zgłoszenie udziału:
   

zgłoszenie online

lub

pobierz zgłoszenie,
wypełnij i prześlij
do nas:
 

Przedsiębiorstwo Usługowe NOVUM
ul. Warszawska 5 / 30
25-512 K i e l c e
tel. +48 41 3684055, +48 602643705
tel./fax +48 41 3683055
e-mail novum@kielce.com

Opłaty za udział w szkoleniu - przelew lub wpłata gotówkowa
na nasze konto nr 70 1140 2017 0000 4802 0287 4758

Przyjęcie na kurs oraz termin rozpoczęcia szkolenia potwierdzamy korespon- dencyjnie lub telefonicznie. Opłatę za udział w szkoleniu należy uregulować dopiero po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia na kurs w określonym terminie.

Kursy "UBÓJ ZWIERZĄT" pozostają w stałej ofercie naszego Przedsiębiorstwa i organizowane są w miarę napływu zgłoszeń (średnio co miesiąc). Szkolenie prowadzone jest w naszej siedzibie (w Kielcach) lub na terenie zainteresowanych zakładów pracy (przy zgłoszeniu min. 10 osób z jednej firmy). Zajęcia kursu odbywają się w godzinach 10.00-18.00, wyłącznie w dni wolne od pracy.

Zainteresowanym udzielamy pomocy w rezerwacji miejsc noclegowych. Cena kursu nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Wszelkich szczegółowych informacji udziela nasz sekretariat
czynny codziennie w godz. 10.00-18.00.

Z A P R A S Z A M Y-------------


Nasza lokalizacja ...więcej

Oferujemy interesujący
program kursów ...więcej

Doświadczona kadra
dydaktyczna ...więcej

Europejski system oceny
i kwalifikacji znajomości
języków obcych ...więcej

Porównanie certyfikatów
angielskich ...więcej

Konkurencyjne ceny - przy
zapisie tylko 100zł ...więcej

Organizujemy nie tylko
kursy językowe ...więcej

Rewelacyjny kurs dla
każdego: Planowanie finan-
sów osobistych ...więcej

Oferujemy usługi pośrednic-
twa w zakresie ochrony
życia i zdrowia oraz w zakre-
sie ubezpieczeń majątko-
wych ...więcej

Ubezpieczamy nieruchomości
domy i mieszkania ...więcej

Ubezpieczamy samochody
i środki transportu ...więcej

Dysponujemy znakomitą
ofertą finansowych
programów oszczędnościowo
-inwestycyjnych ...więcej